Strona archiwalna

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej
Mały Rynek 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel.:074 811 06 37 fax:074 811 06 37

Organizacja podmiotu

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/84/03

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 27 czerwca 2003 r.

 

 

S t a t u t

Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 

Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej, zwane dalej „Muzeum” działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 - ze zm.)

2. Ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz. U. z 1999 r. Nr 98, poz.1050

- ze zm.)

3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.

1591 ze zm.)

4. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności

kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, ze zm.)

5. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15,

poz. 148 )

6. Statutu Gminy Bystrzyca Kłodzka.

7. Postanowień niniejszego statutu.

 

§ 2.

 

Siedzibą Muzeum jest miasto Bystrzyca Kłodzka, a terenem działania obszar kraju.

 

§ 3.

 

1. Muzeum uzyska osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez

Gminę.

2. Muzeum samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

 

 

§ 4.

 

1. Organizatorem Muzeum jest Gmina Bystrzyca Kłodzka.

2. Organizator może prowadzić nadzór nad działalnością Muzeum, w ramach swoich

kompetencji.

 

§ 5.

 

Muzeum używa podłużnej pieczęci o brzmieniu:

Muzeum Filumenistyczne, Mały Rynek 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

- 2 -

 

Rozdział II

 

Cel i zadania

 

§ 6.

 

Muzeum jest jednostką organizacyjną, której celem jest trwała ochrona kultury, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwienie kontaktu ze zbiorami.

 

§ 7.

 

W celu realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury, Muzeum :

1/ gromadzi, przechowuje, konserwuje i udostępnia dobra kultury w zakresie:

a/ historii niecenia ognia od czasów dawnych do współczesnych,

b/ historii przemysłu zapałczanego, etykiet i opakowań zapałczanych posiadających

walory filumenistyczne,

c/ historii Bystrzycy Kłodzkiej i jej najbliższych okolic,

2/ prowadzi badania naukowe i działalność oświatową w zakresie wymienionych powyżej

dyscyplin, a także współdziała w upowszechnianiu nauki i sztuki z instytucjami

i stowarzyszeniami o podobnych celach,

3/ prowadzi współpracę ze szkołami organizując i prowadząc różnego typu lekcje muzealne

z zakresu filumenistyki i historii regionu,

4/ współpracuje z innymi muzeami również zagranicznymi, szczególnie czeskimi w pasie

przygranicznym, realizując wspólne projekty związane z filumenistyką i problematyką

regionalną,

5/ współpracuje z firmami i fabrykami zapałek oraz zapalniczek w celu ich promocji.

 

§ 8.

 

Dla wykonywania zadań określonych w § 5 Muzeum w szczególności:

1/ gromadzi dobra kultury i materiały dokumentacyjne wymienionych dyscyplin,

2/ inwentaryzuje, kataloguje i naukowo opracowuje zgromadzone muzealia i materiały

dokumentacyjne,

3/ przechowuje zgromadzone muzealia w warunkach zapewniających im pełne

bezpieczeństwo i magazynuje je w sposób dostępny dla celów naukowych,

4/ zabezpiecza i konserwuje muzealia w ramach posiadanych możliwości,

5/ prowadzi działalność oświatową,

6/ udostępnia zbiory dla celów naukowych i oświatowych,

7/ publikuje katalogi, przewodniki wystaw, wyniki badań oraz wydawnictwa

popularnonaukowe z zakresu swojej działalności,

8/ uzupełnia zbiory przez zakupy, przydziały, darowizny, zapisy oraz przyjmowanie

depozytów,

9/ utrzymuje kontakty z kolekcjonerami i zagranicznymi klubami oraz muzeami o podobnym

działaniu,

10/ prowadzi działalność wydawniczą.

 

 

 

- 3 -

 

Rozdział III

 

Zarządzanie i organizacja

 

§ 9.

 

1. Na czele Muzeum stoi dyrektor.

2. Dyrektora powołuje Burmistrz w drodze konkursu.

3. Burmistrz odwołuje Dyrektora po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających

w Muzeum oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych.

 

§ 10.

 

1. Dyrektor zarządza Muzeum i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:

1/ ogólne kierownictwo w sprawach naukowo-badawczych, oświatowych, organizacyjnych

i administracyjnych,

2/ ogólny nadzór nad zbiorami i majątkiem Muzeum

3/ czuwanie nad mieniem Muzeum i odpowiedzialność za powierzone mienie,

4/ zatrudnianie i zwalnianie pracowników,

5/ przedstawianie właściwym instytucjom i organom nadzoru planów działalności instytucji,

sprawozdań oraz wniosków finansowo inwestycyjnych,

6/ stworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,

7/ wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych,

8/ występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację

zadań objętych mecenatem państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych.

3. Dyrektor podlega służbowo Burmistrzowi, przed którym jest odpowiedzialny za całokształt

działalności Muzeum.

 

§ 11.

 

Muzeum posiada działy:

1/ filumenistyczny,

2/ regionalno – historyczny,

3/ oświatowy,

4/ promocyjny,

5/ wydawniczy.

 

§ 12.

 

Przy Muzeum działa Rada Muzeum, których członków powołuje Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej (art. 11 w zw. z art. 5 ust. 3 ustawy o muzeach).

 

§ 13.

 

1. Muzeum wydaje własne czasopismo, którym jest rocznik: Zeszyty Muzeum

Filumenistycznego.

2. Rocznik jest zarejestrowany i posiada własny numer ISSN.

 

§ 14.

 

1. Przy Muzeum działa Wydawnictwo.

2. Wydawnictwo służy promocji Muzeum, filumenistyki , promocji Gminy, ochronie

zabytków i popularyzowaniu wiedzy o sztuce i muzealnictwie.

 

§ 15.

 

Przy Muzeum działa Oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, który prowadzi działalność promującą filumenistykę oraz region, a także ochronę zabytków .

 

§ 16.

 

Szczegółową organizację wewnętrzną Muzeum i tryb załatwiania spraw określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora Muzeum, po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz opinii działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

 

 

Rozdział IV

 

Zasady gospodarki finansowej

 

§ 17.

 

Muzeum jest gminną instytucją kultury, prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25.10 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 

§ 18.

 

Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan działalności, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

 

§ 19.

 

Muzeum pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z dotacji oraz z uzyskiwanych przychodów.

 

§ 20.

 

1. Muzeum może otrzymywać środki od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł,

a także dotacje z budżetu gminy przeznaczone na pokrycie kosztów działalności.

2. Wysokość rocznej dotacji na działalność Muzeum ustala organizator.

 

§ 21.

 

Muzeum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

 

 

§ 22.

 

1. Muzeum prowadzi dodatkową działalność gospodarczą :

Jest to:

1/ sprzedaż zapałek i zapalniczek oraz innych przedmiotów związanych z nieceniem

ognia,

2/ sprzedaż publikacji dotyczących Muzeum, regionu oraz zabytków sztuki,

3/ prowadzenie działalności wydawniczej.

2. Dochody uzyskane z działalności gospodarczej przeznaczane są na działalność

statutową Muzeum.

 

Rozdział V

 

Postanowienia końcowe

 

§ 23.

 

Budynek muzealny stanowi własność Gminy Bystrzyca Kłodzka i może być wykorzystany jedynie dla celów związanych z wykonywaniem zadań przez Muzeum.

 

§ 24.

 

Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

 

§ 25.

 

Przekształcenie, przekazanie lub likwidacja Muzeum następuje uchwałą Rady Miejskiej.

 

§ 26.

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data zmiany: 2011-05-13, Data obowiązywania: 2011-05-13, Osoba odpowiedzialna: tomasz nowicki
Ilość odwiedzin: 2532