Strona archiwalna

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej
Mały Rynek 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel.:074 811 06 37 fax:074 811 06 37

Akty administracyjne (Uchwały, zarządzenia itp.) - Zarządzenie 8/2010

Zarządzenie 8/2010

ZARZĄDZENIE NR 8/2010

 

D-0141-8/10

DYREKTORA

MUZEUM FILUMENISTYCZNEGO

W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

z dnia 31.12.2010 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

 

§ 1.

Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej kasy i magazynu towarów

w Muzeum Filumenistycznym.

 

§ 2.

Powołuję komisję inwentaryzacyjną w składzie osobowym:

Małgorzata Jaworska – przewodnicząca

Beata Sierpińska – członek

§ 3.

Inwentaryzację należy przeprowadzić metodą spisu z natury według stanu na dzień

31 grudnia 2010 r.

 

Termin rozpoczęcia inwentaryzacji rocznej: 31.12.2010 r. zakończenia 31.12.2010 r.

 

§ 4.

Zobowiązuje komisję do przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osoby materialnie odpowiedzialnej za składniki objęte spisem.

 

Urszula Jarząb - osoba materialnie odpowiedzialna za składniki objęte spisem.

 

§ 5.

Osoby powołane na członków komisji zobowiązane są do rzetelnego i prawidłowego przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 6.

Arkusze spisu sporządza się w 2 egzemplarzach.

 

§ 7.

Po zakończeniu inwentaryzacji komisja dokonuje wyliczenia wstępnego.

 

§ 8.

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

 

 

 

Otrzymują do wykonania:

…………………………………….

 

…………………………………….

 

…………………………………….

 

 

 

Otrzymują do wiadomości:

1) Główny księgowy

Data zmiany: 2011-05-10, Data obowiązywania: 2011-05-10, Osoba odpowiedzialna: tomasz nowicki
Ilość odwiedzin: 1131