Strona archiwalna

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej
Mały Rynek 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel.:074 811 06 37 fax:074 811 06 37

Akty administracyjne (Uchwały, zarządzenia itp.) - Zarządzenie 22 I 2009

Zarządzenie 22 I 2009
ZARZĄDZENIE NR 1/2009 Dyrektora Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 22 I 2009 w sprawie dni i godzin otwarcia Muzeum dla zwiedzających, opłat pobieranych przez Muzeum za bilety wstępu, oprowadzanie i lekcje muzealne, opłat za wykonywanie fotografii pamiątkowych przez zwiedzających.
§ 1
1. Muzeum otwarte jest dla zwiedzających:
- od wtorku do soboty w godz. od 8.00 do 16.00
- w niedziele i święta od 10.00 do 15.00
2. W poniedziałki Muzeum jest nieczynne dla zwiedzających.
3. Dni świąteczne, podczas których Muzeum jest zamknięte ustalane są corocznie odrębnym Zarządzeniem.
4. Zasady zwiedzania Muzeum oraz ulgi z opłat za wstęp określa Regulamin Zwiedzania Muzeum Filumenistycznego, stanowiący załącznik do Zarządzenia.
§ 2
1. Ustala się następujące opłaty za wstęp do Muzeum:
- normalne - 5,- zł
- ulgowe - 4,- zł
§ 3
1. Za oprowadzanie wycieczki po obiekcie i wystawach (grupa do 25 osób) pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości 20 zł od grupy.
2. Za prowadzenie lekcji muzealnej:
- 2,- od uczestnika lekcji
- 3,50, - od uczestnika warsztatów plastycznych
3. Wysokość opłat za wstępy na imprezy muzealne np. koncerty, recitale lub targi, giełdy ustalana jest każdorazowo odrębną decyzją Dyrektora.
§ 4
1. Odpłatność za umożliwienie zwiedzającym wykonania fotografii pamiątkowej lub zdjęć amatorską kamerą wideo wynosi:
- fotografowanie - 5 zł
- filmowanie - 10 zł
§ 5
W uzasadnionych wypadkach decyzją o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłat podejmuje Dyrektor Muzeum.
§ 6
Opłaty za bilety wstępu i opłaty dodatkowe uiszczane są w kasie biletowej Muzeum.
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dyrektor Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Tomasz Nowicki
/pieczęć podłużna, podpis nieczytelny/
Zał. do Zarządzenia nr 1/2009 Dyr. Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej
z dn. 22 I 2009
R E G U L A M I N Z W I E D Z A N I A
Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej
1. Muzeum jest otwarte dla zwiedzających – za wyjątkiem poniedziałków - w następujących godzinach:
* wtorek - sobota: od 8.00 do 16.00,
* niedziele i święta: od 10.00 do 15.00.
2. W dni świąteczne m.in. Nowego Roku, Świąt Wielkanocnych, Wszystkich Świętych, Świąt Bożego Narodzenia, Muzeum jest nieczynne. Dyrektor Muzeum może zarządzić zamknięcie Muzeum w inne dni ze względów organizacyjnych.
3. Na 30 minut przed zamknięciem Muzeum nie wpuszcza się już zwiedzających i kasa nie sprzedaje biletów wstępu.
4. Muzeum może być czasowo wyłączone ze zwiedzania w czasie trwania imprez okolicznościowych odbywających się w obiekcie.
5. Zwiedzających obowiązuje uiszczenie opłaty za wejście do Muzeum lub okazanie dokumentu uprawniającego do zwolnienia lub ulgi w opłacie za wstęp.
6. Dzieci do lat siedmiu mogą zwiedzać Muzeum tylko pod opiekę dorosłych.
7. Grupy wycieczkowe mogą korzystać z usług przewodnika muzealnego po uprzednim zgłoszeniu i uiszczeniu opłaty.
8. W Muzeum obowiązuje zakaz:
* dotykania eksponatów, * palenia tytoniu, * przebywania w stanie nietrzeźwym, * wprowadzania zwierząt, * wchodzenia z lodami, ciastkami, itp., * wchodzenia do pomieszczeń nie przeznaczonych dla zwiedzania, * fotografowania i filmowania bez uprzedniego uzgodnienia i wniesienia odpowiedniej opłaty.
1. Wszelkich informacji dotyczących wystaw udzielają dyżurujący pracownicy merytoryczni Muzeum.
2. W przypadku ogłoszenia alarmu, np. pożarowego, zwiedzający zobowiązani są do natychmiastowego opuszczenia obiektu muzealnego wskazanymi wejściami i podporządkowania się poleceniom osób kierujących akcją ewakuacyjną.
3. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu oraz ogólnie przyjętych zasad zachowania w miejscach publicznych , osoby winne podlegają odpowiedzialności karnej.
Data zmiany: 2009-01-27, Data obowiązywania: 2009-01-27, Osoba odpowiedzialna: Tomasz Nowicki
Ilość odwiedzin: 2195